پاسخنامه مسابقه ی استانی قرآن و نهج البلاغه دوره ششم

پاسخنامهیسوالاتنهجالبلاغهشماره 6

 

4

3

2

1

 

 

4

3

2

1

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

15

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید